روش های بار دار کردن اتم

تماس:هرگاه دو جسم که حد اقل یکی از ان ها دارای بار الکتریکی باشد را به هم اتصال دهیم بار از نقطه ی تماس تبادل می شود

مالش:روش دیگری برای ایجاد بار مالش استدر این روش بار در اثر مالش تبادل می شود

القا:در روش القا بدون تماس ویا مالش اجسام روی همذیگر می توان یک جسم را دارای بار الکتریکی نمود