توضیحات بیشتر در بارهی بار ها

بار های همنام همدیگر را دفع و بار های غیر همنام مدیگر را جذب می کنند

مقدار بار یک جسم را با فرمول زیر بدست می اورند

q=ne

که در این رابطهq مقدار بار وnتعداد بار است