یون ها

اتم ها تشکیل شده اند از ذرات ریزی به نام های الکترون نوترون و \ورواون این ذرات دارای بار الکتریکی هستند بار الکتریکی الکترون منفی بار \روتون مثبت و بار الکتریکی نوترون خنثی است \

اتم ها در حالت عادی دارای باری خنثی هستند زیرا تعداد الکترون ها و \روتون ها برابرند

  • روش های باردار کردن اتم ها
  • توضیحات بیشتر در باره ی بار ها